باز نمیکنه برای من. همه سایتا باز میشه غیر این سایت🤔

باز نمیکنه برای من. همه سایتا باز میشه غیر این سایت🤔
باز نمیکنه برای من. همه سایتا باز میشه غیر این سایت🤔
من بازکردم الان مشکلی نداشت🤔🤔