از علمای اهل قلم یک سوالی دارم در هر دو رشته فناوری اطلاعات و نرم افزار مشغول فعالیت هستم. اخیرا یک پیشنهاد نیز در حوزه شبیه سازی مدار های الکترونیکی بهم شده، و نتیجه منجر به مقاله isi خواهد شد. ب نظر شما اینکه در این تیم، به عنوان مسئول شبیه سازی ها اسم من هم ارسال بشه، این قضیه برای اساتید خارجی ممکنه چالش برانگیز نیز بشود؟ (از بابت اینکه چرا در حوزه الکترونیک ورود کردی؟!)

از علمای اهل قلم یک سوالی دارم
در هر دو رشته فناوری اطلاعات و نرم افزار مشغول فعالیت هستم.
اخیرا یک پیشنهاد نیز در حوزه شبیه سازی مدار های الکترونیکی بهم شده، و نتیجه منجر به مقاله isi خواهد شد.
ب نظر شما اینکه در این تیم، به عنوان مسئول شبیه سازی ها اسم من هم ارسال بشه، این قضیه برای اساتید خارجی ممکنه چالش برانگیز نیز بشود؟
(از بابت اینکه چرا در حوزه الکترونیک ورود کردی؟!)
از علمای اهل قلم یک سوالی دارم
در هر دو رشته فناوری اطلاعات و نرم افزار مشغول فعالیت هستم.
اخیرا یک پیشنهاد نیز در حوزه شبیه سازی مدار های الکترونیکی بهم شده، و نتیجه منجر به مقاله isi خواهد شد.
ب نظر شما اینکه در این تیم، به عنوان مسئول شبیه سازی ها اسم من هم ارسال بشه، این قضیه برای اساتید خارجی ممکنه چالش برانگیز نیز بشود؟
(از بابت اینکه چرا در حوزه الکترونیک ورود کردی؟!)
منتظرم تا از نظرات شما بهره بگیرم🙏