دقیقا 1.3 این 1.15است

دقیقا 1.3 این 1.15است
دقیقا 1.3 این 1.15است
گزینه line spacing option رو بزنید اونجا تعیین کنید