سلام موقع نوشتن مقاله با لتکس فایل لتکس تولیدی رو میفرستید به ژورنال یا فقط پی دی افش رو؟

سلام موقع نوشتن مقاله با لتکس فایل لتکس تولیدی رو میفرستید به ژورنال یا فقط پی دی افش رو؟
سلام موقع نوشتن مقاله با لتکس فایل لتکس تولیدی رو میفرستید به ژورنال یا فقط پی دی افش رو؟
بستگی به زورنال داره ولی اکثر مواقع باید manuscript که میفرستی همان فایل latex باشد