اصل ارسال مقالات به ژورنال به عدم افشای مطالب مقاله در دیگر ژورنال ها و ... هست 😊 ریسک نکنید، به خصوص الان که دیدشون به ایرانی ها بد شده

اصل ارسال مقالات به ژورنال به عدم افشای مطالب مقاله در دیگر ژورنال ها و ... هست 😊

ریسک نکنید، به خصوص الان که دیدشون به ایرانی ها بد شده
اصل ارسال مقالات به ژورنال به عدم افشای مطالب مقاله در دیگر ژورنال ها و ... هست 😊

ریسک نکنید، به خصوص الان که دیدشون به ایرانی ها بد شده
🙏