من خودم مقاله نوشتم چرا استاد ارسال کنه

من خودم مقاله نوشتم چرا استاد ارسال کنه
من خودم مقاله نوشتم چرا استاد ارسال کنه
خب من استادم گفته خودش باید ارسال کنه مقاله پایان نامه همه خودشون می نویسن
من خودم مقاله نوشتم چرا استاد ارسال کنه
معمولا کارسپاندر ارسال کنه بهتره