تصادفات رو این سازی میکنن؟ جاده ها و دوربرگردونا و این چیزارو بنظرم ایمن سازی میکنن، دوم اینکه یا از تصادفات جلوگیری میکنه بطور کامل یا باعث کاهشش میشه، جفتش باهم باشه به نظرم خوب نیست

تصادفات رو این سازی میکنن؟ جاده ها و دوربرگردونا و این چیزارو بنظرم ایمن سازی میکنن، دوم اینکه یا از تصادفات جلوگیری میکنه بطور کامل یا باعث کاهشش میشه، جفتش باهم باشه به نظرم خوب نیست