خب پس همونطور كه گفتم قوانين هر دانشگاهي متفاوته. من خيلي از دانشگاههارو ميشناسم كه حتي از داخل دانشگاه هم دسترسي ندارن چه برسه از خارج دانشگاه

خب پس همونطور كه گفتم قوانين هر دانشگاهي متفاوته.
من خيلي از دانشگاههارو ميشناسم كه حتي از داخل دانشگاه هم دسترسي ندارن چه برسه از خارج دانشگاه
خب پس همونطور كه گفتم قوانين هر دانشگاهي متفاوته.
من خيلي از دانشگاههارو ميشناسم كه حتي از داخل دانشگاه هم دسترسي ندارن چه برسه از خارج دانشگاه
بله من دانشگاه ازاد تدریس میکنم تازه یک سال پیش وصل شدن