ببخشید من هر چی به خانم گودرزی پیام دادم جواب نمیدن. انگار خیلی وقته اصلا نیستن.

ببخشید من هر چی به خانم گودرزی پیام دادم جواب نمیدن. انگار خیلی وقته اصلا نیستن.
ببخشید من هر چی به خانم گودرزی پیام دادم جواب نمیدن. انگار خیلی وقته اصلا نیستن.
چرا جواب میدن
چرا جواب میدن
خیلی وقته منتظرم😞
خیلی وقته منتظرم😞
بازهم عذرخواهم. پیامتون رو ندیده بودم 🙏
بازهم عذرخواهم. پیامتون رو ندیده بودم 🙏
اختیار دارین. خواهش میکنم👍