نخیر!!! اینجا کسی بابت پاسخگویی به سوالتون هزینه نمیخواد

نخیر!!! اینجا کسی بابت پاسخگویی به سوالتون هزینه نمیخواد
نخیر!!! اینجا کسی بابت پاسخگویی به سوالتون هزینه نمیخواد
ممنون. از خانم گودرزی منظورم بود. میخواستم ببینم هزینه هم داره یا نه.