صد البته، مزیت دیگرش اینه که احتمال cite شدن مقالتون هم زیاد تر میشه چون بیشتر دیده میشه توسط گروه های مرتبط با کارتون

صد البته، مزیت دیگرش اینه که احتمال cite شدن مقالتون هم زیاد تر میشه چون بیشتر دیده میشه توسط گروه های مرتبط با کارتون