کسی نبود مقاله پابلیش کرده باشه؟

کسی نبود مقاله پابلیش کرده باشه؟
کسی نبود مقاله پابلیش کرده باشه؟
چه مقاله اي؟
کسی نبود مقاله پابلیش کرده باشه؟
چه سوالی دارین؟
از خانم دکتر گودرزی سوال کنید