اصلا یکی از دوستان لطف کنه توضیح بده که چه مزیتایی لتکس نسبت به وورد داره؟ چرا بهتره؟

اصلا یکی از دوستان لطف کنه توضیح بده که چه مزیتایی لتکس نسبت به وورد داره؟ چرا بهتره؟
اصلا یکی از دوستان لطف کنه توضیح بده که چه مزیتایی لتکس نسبت به وورد داره؟ چرا بهتره؟
منم تازه شنیدم...خوبه اپدیت بشیم....