یعنی کسی قبل از شما کار رو گزارش نکرده باشه

یعنی کسی قبل از شما کار رو گزارش نکرده باشه