بازجویی میکنی؟! سوالاتی میپرسی! میخوای مقاله هم بخری برو توی پی ویش! چه ربطی به این گروه داره سوالاتتون! اینجا اومدیم مطلب یاد بگیریم!

بازجویی میکنی؟!
سوالاتی میپرسی!
میخوای مقاله هم بخری برو توی پی ویش!
چه ربطی به این گروه داره سوالاتتون!
اینجا اومدیم مطلب یاد بگیریم!