بنده كارشناسي ارشد مهندسي مواد هستم از دانشگاه تهران ١٢ تا مقاله ISI دارم، البته اوناييش كه براي خودم نوشتم. درحال حاضر هم منتظر انجام مراحل اداري ويزا براي شروع دكترا هستم.

بنده كارشناسي ارشد مهندسي مواد هستم از دانشگاه تهران
١٢ تا مقاله ISI دارم، البته اوناييش كه براي خودم نوشتم.
درحال حاضر هم منتظر انجام مراحل اداري ويزا براي شروع دكترا هستم.