من هم همه حرفم به دوستان همين بود كه رفرنس دهي به سادگي يك پيغام در گروه نيست. منتظر دوره هاي شما هستيم

من هم همه حرفم به دوستان همين بود
كه رفرنس دهي به سادگي يك پيغام در گروه نيست.
منتظر دوره هاي شما هستيم