سلام کسی درباره مقاله نویسی مهارت داره ؟ من یه سوال درباره منابع و رفرنس توی متن مقاله دارم

سلام کسی درباره مقاله نویسی مهارت داره ؟ من یه سوال درباره منابع و رفرنس توی متن مقاله دارم