خوشامد میگم به خانم دکتر گودرزی از همکاران نزدیک اینجانب که افتخار استاد راهنما و مشاور بودن ایشون رو در دوره های قبلی تحصیلیشون داشتم: H-Index=13 با نزدیک به 50 مقاله. دوستانی که سوالاتی در رابطه با نحوه ارسال مقاله، نوشتن کاورلتر، نحوه یافتن مجله مورد نیاز و... دارن، لطفا با ایشون در تماس باشن

خوشامد میگم به خانم دکتر گودرزی
از همکاران نزدیک اینجانب که افتخار استاد راهنما و مشاور بودن ایشون رو در دوره های قبلی تحصیلیشون داشتم:
H-Index=13
با نزدیک به 50 مقاله.
دوستانی که سوالاتی در رابطه با نحوه ارسال مقاله، نوشتن کاورلتر، نحوه یافتن مجله مورد نیاز و... دارن، لطفا با ایشون در تماس باشن
خوشامد میگم به خانم دکتر گودرزی
از همکاران نزدیک اینجانب که افتخار استاد راهنما و مشاور بودن ایشون رو در دوره های قبلی تحصیلیشون داشتم:
H-Index=13
با نزدیک به 50 مقاله.
دوستانی که سوالاتی در رابطه با نحوه ارسال مقاله، نوشتن کاورلتر، نحوه یافتن مجله مورد نیاز و... دارن، لطفا با ایشون در تماس باشن
خوش آمدید سرکار خانم دکتر گودرزی