من ارشد مدیریت بازرگانی هستم گرایش بازاریابی,موضوع مقالم مشخص شده ,براش دنبال مدل هستم,میشه انواع مدل رو معرفی کنید🙏

من ارشد مدیریت بازرگانی هستم گرایش بازاریابی,موضوع مقالم مشخص شده ,براش دنبال مدل هستم,میشه انواع مدل رو معرفی کنید🙏