کسی هست اینجا تخصصش زمین شناسی باشه؟ geochemistry یا در این حوالی.

کسی هست اینجا تخصصش زمین شناسی باشه؟ geochemistry یا در این حوالی.
کسی هست اینجا تخصصش زمین شناسی باشه؟ geochemistry یا در این حوالی.
اگه دانشگاه تهران باشه بهتره.