سلام دوستان . بهترين منابع براى جى آر اى رو معرفى مى کنيد؟

سلام دوستان . بهترين منابع براى جى آر اى رو معرفى مى کنيد؟
سلام دوستان . بهترين منابع براى جى آر اى رو معرفى مى کنيد؟
سلام
من تقریبا به این نتیجه رسیدم :
برای لغت کتاب
magoosh
1100
به ترتیب اولویت
برای وربال
Ets
برای کوانت
Ets
کتاب منهتن 5 پوندی برای حل تمرین بیشتر و البته بخش ریاضی رو خوب دسته بندی کرده.
سلام
من تقریبا به این نتیجه رسیدم :
برای لغت کتاب
magoosh
1100
به ترتیب اولویت
برای وربال
Ets
برای کوانت
Ets
کتاب منهتن 5 پوندی برای حل تمرین بیشتر و البته بخش ریاضی رو خوب دسته بندی کرده.
🙏🙏🙏🙏
سلام دوستان . بهترين منابع براى جى آر اى رو معرفى مى کنيد؟
GRE
GRE