توصیه من تقویت لغت و ریدینگ به طور همزمان با خوندن کتابایی مثل بیگ بوک هست. درسته قدیمی هست ولی لغاتش عالی هستن
توصیه من تقویت لغت و ریدینگ به طور همزمان با خوندن کتابایی مثل بیگ بوک هست. درسته قدیمی هست ولی لغاتش عالی هستن