به این دلیل این انتشارات رو معرفی کردیم چون قیمت هاش دربرابر قیمت واقعی کتاب هاش خیلی نازل و دانشجویی هست، وگرنه هیچ همکاری باهاشون نداریم. کتاب های تافل و جی آر ای رو می تونین از سایت این انتشارات چک کنین.
به این دلیل این انتشارات رو معرفی کردیم چون قیمت هاش دربرابر قیمت واقعی کتاب هاش خیلی نازل و دانشجویی هست، وگرنه هیچ همکاری باهاشون نداریم. کتاب های تافل و جی آر ای رو می تونین از سایت این انتشارات چک کنین.