🙏 دعای روز عرفه مهمترین عمل روز عرفه است. و فرموده اند که اگر روزه مانع دعا کردن شود کراهت دارد. 📝 چند نکته در باب دعا : ⭕️ حقیقت دعا خواستن از خداست که دو رکن دارد : ۱. بدانیم که ما هیچ نداریم و فقر محضیم. ۲. بدانیم که خداوند متعال غنی مطلق است.و اگر بخواهد ما را بینیاز کند چیزی از او کم نمیشود. ⭕️ رفع حاجتمان را برای خدا کوچک بدانیم گرچه برای ما بزرگ است. ⭕️ یقین به استجابت دعا داشته باشیم ⭕️ یقین به حجت خدا داشته باشیم و بدانیم که خدا از طریق امام زمان حاجتمان را میدهد ⭕️ کوچک و بزرگ را از خدا بخواهیم. ⭕️ دعا را با آداب مخصوصش به جا بیاوریم. ⭕️ علی رغم قرآن اگر کسی نداند معنای دعا را ثوابی برایش ندارد چرا که دعا یک حقیقت است و آن حقیقت خواستن است. ⭕️ حتی فهمیدن ترجمه دعا هم با دعا کردن متفاوت است. یک وقت من معنای دعا را میفهمم یک وقت آن دعا خواسته ی من میشود. حقیقت دعا دومی است. ⭕️ در این روز عرفه من را از دعای خیرتان محروم نکنید. @Menbar_kootah

🙏 دعای روز عرفه مهمترین عمل روز عرفه است. و فرموده اند که اگر روزه مانع دعا کردن شود کراهت دارد.
📝 چند نکته در باب دعا :

⭕️ حقیقت دعا خواستن از خداست که دو رکن دارد :
۱. بدانیم که ما هیچ نداریم و فقر محضیم.
۲. بدانیم که خداوند متعال غنی مطلق است.و اگر بخواهد ما را بینیاز کند چیزی از او کم نمیشود.

⭕️ رفع حاجتمان را برای خدا کوچک بدانیم گرچه برای ما بزرگ است.
⭕️ یقین به استجابت دعا داشته باشیم
⭕️ یقین به حجت خدا داشته باشیم و بدانیم که خدا از طریق امام زمان حاجتمان را میدهد
⭕️ کوچک و بزرگ را از خدا بخواهیم.
⭕️ دعا را با آداب مخصوصش به جا بیاوریم.
⭕️ علی رغم قرآن اگر کسی نداند معنای دعا را ثوابی برایش ندارد چرا که دعا یک حقیقت است و آن حقیقت خواستن است.
⭕️ حتی فهمیدن ترجمه دعا هم با دعا کردن متفاوت است. یک وقت من معنای دعا را میفهمم یک وقت آن دعا خواسته ی من میشود. حقیقت دعا دومی است.
⭕️ در این روز عرفه من را از دعای خیرتان محروم نکنید.
@Menbar_kootah