خاک بازی کودکان دانشمندان دريافته اند كه خاك اثرات قابل توجهي بر روي سلامتي و خوشحالي انسان دارد غالب باغبانها مي گويند كه مزرعه و باغ انها جاي بسيار ارامبخشي است و كار باغباني باعث كاهش استرس و احساس شادماني انها مي شود، دانشمندان اخيرا در خاك متوجه يك ميكروبي كه شباهت زيادي به داروي ضد افسردگي ( پروزاك) دارد شده اند اين ميكروب كه در خاك زندگي مي كند داراي توانايي تحريك كننده سروتونين است سروتونين ارتباط مستقيمي با افسردگي استرس و بيماريهاي وسواسي و دوقطبي دارد .تماس با اين ميكروب سطح سيتو كنين را در خون افرايش داده كه اين حالت سبب افزايش سروتونين در خون مي شود پژوهشها حاكي از نتايج بسيار خوبي بر روي سلامتي و كاهش استرس بيماران سرطاني داشته است در اغلب مهد كودكهاي كشورهاي اروپايي فضايي جهت خاك بازي كودكان در نظر مي گيرند

خاک بازی کودکان

دانشمندان دريافته اند كه خاك اثرات قابل توجهي بر روي سلامتي و خوشحالي انسان دارد
غالب باغبانها مي گويند كه مزرعه و باغ انها جاي بسيار ارامبخشي است و كار باغباني باعث كاهش استرس و احساس شادماني انها مي شود،
دانشمندان اخيرا در خاك متوجه يك ميكروبي كه شباهت زيادي به داروي ضد افسردگي ( پروزاك) دارد شده اند
اين ميكروب كه در خاك زندگي مي كند داراي توانايي تحريك كننده سروتونين است
سروتونين ارتباط مستقيمي با افسردگي استرس و بيماريهاي وسواسي و دوقطبي دارد
.تماس با اين ميكروب سطح سيتو كنين را در خون افرايش داده كه اين حالت سبب افزايش سروتونين در خون مي شود
پژوهشها حاكي از نتايج بسيار خوبي بر روي سلامتي و كاهش استرس بيماران سرطاني داشته است
در اغلب مهد كودكهاي كشورهاي اروپايي فضايي جهت خاك بازي كودكان در نظر مي گيرند