یکی از مهمترین روشهای آموزش فضائل اخلاقی به فرزندان روش غیر مستقیم است که قصه گویی از فضائل اهل بیت (ع) مهمترین این موضوع هست که علاوه بر آموزش فضائل اخلاقی موجب افزایش حب به اهل بیت (ع) در آنها نیز میگردد داستان زیر یکی از این نمونه هاست : روزي مردي فقير، با ظرفي پر از خیار، نزد رسول الله آمد و به او هديه داد، رسول الله آن ظرف را گرفت و شروع کرد به خوردن خیار و با خوردن هر خیار تبسمي ميکرد و آن مرد از خوشحالي انگار بال در آورده و پرواز ميکرد، اصحاب رسول الله بنابه عادت منتظر اين بودند که آنها را در خوردن شريک نمايد و رسول الله همه خیارها را خورد و به آنها تعارفي نکرد . آن مرد فقير با خوشحالي فراوان از آنجا رفت . يکي از اصحاب پرسيد: يا رسول الله عادت بر اين داشتيد که ما را در خوردن شريک ميکرديد، اما اين بار به تنهائي خیارها را خورديد!! رسول الله لبخندي زد و فرمود : ديديد خوشحالي آن مرد وقتي خیارها را ميخوردم؟ خیارها آنقدر تلخ بود، که ترسيدم اگر يکي از شما در خوردن تلخي نشان دهد خوشحالي آن مرد به افسردگي مبدل شود " اللهم زين أخلاقنا با القرآن بحق محمد و آله "

یکی از مهمترین روشهای آموزش فضائل اخلاقی به فرزندان روش غیر مستقیم است که قصه گویی از فضائل اهل بیت (ع) مهمترین این موضوع هست که علاوه بر آموزش فضائل اخلاقی موجب افزایش حب به اهل بیت (ع) در آنها نیز میگردد داستان زیر یکی از این نمونه هاست :
روزي مردي فقير،
با ظرفي پر از خیار،
نزد رسول الله آمد و به او هديه داد،
رسول الله آن ظرف را گرفت و شروع کرد به خوردن خیار
و با خوردن هر خیار تبسمي ميکرد
و آن مرد از خوشحالي انگار بال در آورده و پرواز ميکرد،
اصحاب رسول الله بنابه عادت منتظر اين بودند که آنها را در خوردن شريک نمايد
و رسول الله همه خیارها را خورد و به آنها تعارفي نکرد .
آن مرد فقير با خوشحالي فراوان از آنجا رفت .
يکي از اصحاب پرسيد:
يا رسول الله عادت بر اين داشتيد که ما را در خوردن شريک ميکرديد،
اما اين بار به تنهائي خیارها را خورديد!!
رسول الله لبخندي زد و فرمود :
ديديد خوشحالي آن مرد وقتي خیارها را ميخوردم؟
خیارها آنقدر تلخ بود،
که ترسيدم اگر يکي از شما در خوردن تلخي نشان دهد خوشحالي آن مرد به افسردگي مبدل شود

" اللهم زين أخلاقنا با القرآن بحق محمد و آله "