در کانال امکان اد کردن برای اعضاء وجود نداره اگه می خواهید کسی رو به این کانال دعوت کنیدباید آدرس ذیل رو براشون بفرستید

در کانال امکان اد کردن برای اعضاء وجود نداره اگه می خواهید کسی رو به این کانال دعوت کنیدباید آدرس ذیل رو براشون بفرستید