🌿هر کسی به حق رسید به حق می رساند(عین.صاد) كانال چشمه جاري-استاد علی صفایی حائری: https://telegram.me/einsad

🌿هر کسی به حق رسید به حق می رساند(عین.صاد)


كانال چشمه جاري-استاد علی صفایی حائری:
https://telegram.me/einsad