در خانه ما هیچ وقت صدای موسیقی شنیده نمی شد،بلکه تنهاصدای تلاوت قرآن بود که با آن مانوس شده بودیم. گاهی پدر و مادرم با صدای بلند قرآن تلاوت می کردند و گاهی صدای تلاوت قاریان از نوار کاست پخش می شد. درواقع تنها موسیقی پخش شده در منزل ماصدای قرآن بود.بعضی ازپدرو مادرها می پرسندکه چه کنیم تافرزند ما هم قاری قرآن شود من در جوابشان می گویم فقط کاری کنیدصوت قرآن را بشنود و در ضمیر پاکش تاثیر بگذارد.در عین حال روزی حلال وشرکت درجلسات دینی و رعایت واجبات ومحرمات هم تاثیر زیادی درتربیت من داشت. مرحوم محسن حاجی حسنی،به نقل ازماهنامه مهر خوبان،شهریور۹۴

در خانه ما هیچ وقت صدای موسیقی شنیده نمی شد،بلکه تنهاصدای تلاوت قرآن بود که با آن مانوس شده بودیم. گاهی پدر و مادرم با صدای بلند قرآن تلاوت می کردند و گاهی صدای تلاوت قاریان از نوار کاست پخش می شد. درواقع تنها موسیقی پخش شده در منزل ماصدای قرآن بود.بعضی ازپدرو مادرها می پرسندکه چه کنیم تافرزند ما هم قاری قرآن شود من در جوابشان می گویم فقط کاری کنیدصوت قرآن را بشنود و در ضمیر پاکش تاثیر بگذارد.در عین حال روزی حلال وشرکت درجلسات دینی و رعایت واجبات ومحرمات هم تاثیر زیادی درتربیت من داشت.
مرحوم محسن حاجی حسنی،به نقل ازماهنامه مهر خوبان،شهریور۹۴