تربیت کودک (کاربردی) 72 تنبیه 3 شرایط تنبیه 1- در انتخاب نوع تنبیه باید دقت فراوانی کنید. 2- تنبیه باید با نوع خطا و شدت آن متناسب باشد. 3- هدف از تنبیه نباید فرونشاندن خشم خود باشد. 4- کودک باید علت تنبیه شدنش را بداند. 5- کودک نباید احساس کند که چون خطایش به شما ضرر رسانده او را تنبیه می کنید. 6- نوع تنبیه باید به عمدی یا غیر عمدی بودن خطای کودک بستگی داشته باشد. 7- تنبیه نباید توام با رسوا کردن خطاکار باشد و در مقابل دیگران انجام شود. 8- تنبیه نباید باعث در هم شکستن شخصیت کودک و احساس حقارتش شود. 9- تنبیه نباید نابجا و دائمی باشد. 10- تنبیه باید بی درنگ پس از انجام خلاف صورت گیرد. 11- تنبیه باید متناسب با روحیه ی کودک و میزان حساسیتش باشد. نگاهی عمیق یا کنایه ای ممکن است برای طفل حساس کافی باشد، اما در مورد کودکان جسور و عصبانی لازم است رفتار شدیدتری در پیش گرفت. برای اینکه تنبیه اثر مطلوب و معقول داشته باشد، رعایت این نکات لازم است: 1- باید مطالب را بدون عصبانیت و خشم به کودک فهماند. 2- نتایج نامطلوب عمل بد او را برایش توضیح دهیم. 3- در بعضی موارد می توان عملا بعضی از مطالب را به کودک فهماند. مثلا به او نشان داد که بخاری گرم است. 4- کودک باید احساس کند که بعضی از اتفاقات نتیجه ی مستقیم اعمال او است. مثلا اگر دیر به خانه بیاید غذایی برایش باقی نمی ماند. 5- به هر تقدیر کودک نباید فکر کند "همه چیز به صورت امر و دستور می باشد". زیرا در این صورت از انجام آن بیشتر سرپیچی می کند. "مادر اگر اینگونه می بود". راضیه محمدزاده. انتشارات منیر. @koodak_tarbiat

تربیت کودک (کاربردی) 72تنبیه 3شرایط تنبیه
1- در انتخاب نوع تنبیه باید دقت فراوانی کنید.
2- تنبیه باید با نوع خطا و شدت آن متناسب باشد.
3- هدف از تنبیه نباید فرونشاندن خشم خود باشد.
4- کودک باید علت تنبیه شدنش را بداند.
5- کودک نباید احساس کند که چون خطایش به شما ضرر رسانده او را تنبیه می کنید.
6- نوع تنبیه باید به عمدی یا غیر عمدی بودن خطای کودک بستگی داشته باشد.
7- تنبیه نباید توام با رسوا کردن خطاکار باشد و در مقابل دیگران انجام شود.
8- تنبیه نباید باعث در هم شکستن شخصیت کودک و احساس حقارتش شود.
9- تنبیه نباید نابجا و دائمی باشد.
10- تنبیه باید بی درنگ پس از انجام خلاف صورت گیرد.
11- تنبیه باید متناسب با روحیه ی کودک و میزان حساسیتش باشد. نگاهی عمیق یا کنایه ای ممکن است برای طفل حساس کافی باشد، اما در مورد کودکان جسور و عصبانی لازم است رفتار شدیدتری در پیش گرفت.

برای اینکه تنبیه اثر مطلوب و معقول داشته باشد، رعایت این نکات لازم است:
1- باید مطالب را بدون عصبانیت و خشم به کودک فهماند.
2- نتایج نامطلوب عمل بد او را برایش توضیح دهیم.
3- در بعضی موارد می توان عملا بعضی از مطالب را به کودک فهماند. مثلا به او نشان داد که بخاری گرم است.
4- کودک باید احساس کند که بعضی از اتفاقات نتیجه ی مستقیم اعمال او است. مثلا اگر دیر به خانه بیاید غذایی برایش باقی نمی ماند.
5- به هر تقدیر کودک نباید فکر کند "همه چیز به صورت امر و دستور می باشد". زیرا در این صورت از انجام آن بیشتر سرپیچی می کند."مادر اگر اینگونه می بود". راضیه محمدزاده. انتشارات منیر.
@koodak_tarbiat