تشویق و اثر معجزه آسای آن برای کودکان را فراموش نکنید حتی تشویق خودتون امتحان کنید برای کار خوبتون خودتون رو تشویق کنید

تشویق و اثر معجزه آسای آن برای کودکان را فراموش نکنید حتی تشویق خودتون امتحان کنید برای کار خوبتون خودتون رو تشویق کنید