البته بانک پاسارگاد مرکز مخابراتش یه جا دیگس

البته بانک پاسارگاد مرکز مخابراتش یه جا دیگس