ببخشید فرقی نمیکنه چه بندی؟

ببخشید فرقی نمیکنه چه بندی؟
ببخشید فرقی نمیکنه چه بندی؟
شما چه بندی هستید؟
شما چه بندی هستید؟
214
214
نه هیچ مشکلی از این بابت ندارید
نه هیچ مشکلی از این بابت ندارید
بازم ممنونم🙏
بازم ممنونم🙏
پیروز باشید🌺