در باب "مردم" ✔️از واژه "مردم" خوشم نمی آید، بیشتر یادآور توده های افراد در کف خیابان هاست، همان هایی که ذهن کرم و چنگال اژدها دارند. در کشوری عشقی بدون نهادهای ریشه دار و مدرن ترسناک ترین چیز همین "مردم" است. این "مردم" بدون مشارکت نهادی و سیاسی مدرن فرقی با "اعضای قبیله" و "رعایا" ندارند، بدیهی است که باید از حضور جمعی آنها هراسان بود. ✔️دیدم دوستی فرهیخته مدام واژه "دولت (مردم)" را به کار می برد، گویی که این دو مترادف همدیگرند. خواستم برای او بنویسم که از قضا تفاوت ما با دنیای متمدن شاید این است که به سختی بتوان این دو را مترادف فرض کرد. در جامعه پیچیده و متنوع ایران ایراد این است که بسیاری افراد و گروه ها موافق نیستند دم و دستگاهی به نام "دولت" مترادف آنهاست. ✔️بیراه هم نمی گویند، سازوکار نهادی برای مشارکت همه آدم ها و گروه های متنوع وجود ندارد. در یک جامعه مدرن ما "افرادی" داریم که تفاوت میان آنها به رسمیت شناخته شده است، آنها به اختیار خود در کنش جمعی وارد می شوند و اهداف مشترکی را پیش می برند. بعید است بتوان این را مشابه اوضاع ما دانست. ✔️در این حوالی خیلی ها در حضور جمعی آدم ها در فضاهای عمومی شکوه و عظمت می بینند، حقیقتش چنین صحنه هایی بیشتر هراس آور است. نسبت به این واژه ارتجاعی "مردم" از زبان سیاسیون حساس باشید، "مردم" به معنای توده یکدستی که گله وار رفتار می کند و چیزی مشخص به نام "خواست مردم" دارد، توصیفی خوبی از یک جامعه پویا نیست. کانال راهبرد @RahbordChannel

در باب "مردم"

✔️از واژه "مردم" خوشم نمی آید، بیشتر یادآور توده های افراد در کف خیابان هاست، همان هایی که ذهن کرم و چنگال اژدها دارند. در کشوری عشقی بدون نهادهای ریشه دار و مدرن ترسناک ترین چیز همین "مردم" است. این "مردم" بدون مشارکت نهادی و سیاسی مدرن فرقی با "اعضای قبیله" و "رعایا" ندارند، بدیهی است که باید از حضور جمعی آنها هراسان بود.

✔️دیدم دوستی فرهیخته مدام واژه "دولت (مردم)" را به کار می برد، گویی که این دو مترادف همدیگرند. خواستم برای او بنویسم که از قضا تفاوت ما با دنیای متمدن شاید این است که به سختی بتوان این دو را مترادف فرض کرد. در جامعه پیچیده و متنوع ایران ایراد این است که بسیاری افراد و گروه ها موافق نیستند دم و دستگاهی به نام "دولت" مترادف آنهاست.

✔️بیراه هم نمی گویند، سازوکار نهادی برای مشارکت همه آدم ها و گروه های متنوع وجود ندارد. در یک جامعه مدرن ما "افرادی" داریم که تفاوت میان آنها به رسمیت شناخته شده است، آنها به اختیار خود در کنش جمعی وارد می شوند و اهداف مشترکی را پیش می برند. بعید است بتوان این را مشابه اوضاع ما دانست.

✔️در این حوالی خیلی ها در حضور جمعی آدم ها در فضاهای عمومی شکوه و عظمت می بینند، حقیقتش چنین صحنه هایی بیشتر هراس آور است. نسبت به این واژه ارتجاعی "مردم" از زبان سیاسیون حساس باشید، "مردم" به معنای توده یکدستی که گله وار رفتار می کند و چیزی مشخص به نام "خواست مردم" دارد، توصیفی خوبی از یک جامعه پویا نیست.

کانال راهبرد
@RahbordChannel