(شاید) مهمترین قانون اقتصاد: نیروی کار ارزش ایجاد نمی کند! ✔️اگر نیمی از عمر خود را صرف تولید یک کالا کرده باشید، ولی کسی در بازار طالب آن نباشد، جنس شما از نظر اقتصادی بی ارزش است. نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل تولید مانند زمین و سرمایه است که محصول را به بار می آورد، ولی ارزش اقتصادی محصول تولیدی را تعیین نمی کند. ✔️ارزش محصولات به مطلوبیت آنها وابسته است. این مطلوبیت هم امری ذهنی است و بستگی کامل به ارزیابی افراد دارد. اگر خریداران محصولی را مطلوب تلقی نکنند، آن محصول فارغ از میزان زحمتی که برای تولیدش صرف شده است، ارزش اقتصادی ندارد. یک محصول برای آنکه به کار بیاید، باید برای مشتری فایده داشته باشد و البته این فایده داشتن را هم خریدار مشخص می کند. ✔️از این رو می شود ادعا کرد سیاست های اقتصادی با مضمون "اشتغال هر چه بیشتر" فی نفسه از نظر اقتصادی بی معناست، تنها در صورت ایجاد ارزش است که باید آن را جدی گرفت. دوندگان حرفه ای ماراتن البته زمان و تلاش بیشتری نسبت به دوندگان دو سرعت صرف می کنند، ولی جایزه آنها لزوما بیشتر از دسته دوم نیست. goo.gl/AXJ2cz کانال راهبرد @RahbordChannel

(شاید) مهمترین قانون اقتصاد: نیروی کار ارزش ایجاد نمی کند!

✔️اگر نیمی از عمر خود را صرف تولید یک کالا کرده باشید، ولی کسی در بازار طالب آن نباشد، جنس شما از نظر اقتصادی بی ارزش است. نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل تولید مانند زمین و سرمایه است که محصول را به بار می آورد، ولی ارزش اقتصادی محصول تولیدی را تعیین نمی کند.

✔️ارزش محصولات به مطلوبیت آنها وابسته است. این مطلوبیت هم امری ذهنی است و بستگی کامل به ارزیابی افراد دارد. اگر خریداران محصولی را مطلوب تلقی نکنند، آن محصول فارغ از میزان زحمتی که برای تولیدش صرف شده است، ارزش اقتصادی ندارد. یک محصول برای آنکه به کار بیاید، باید برای مشتری فایده داشته باشد و البته این فایده داشتن را هم خریدار مشخص می کند.

✔️از این رو می شود ادعا کرد سیاست های اقتصادی با مضمون "اشتغال هر چه بیشتر" فی نفسه از نظر اقتصادی بی معناست، تنها در صورت ایجاد ارزش است که باید آن را جدی گرفت. دوندگان حرفه ای ماراتن البته زمان و تلاش بیشتری نسبت به دوندگان دو سرعت صرف می کنند، ولی جایزه آنها لزوما بیشتر از دسته دوم نیست.

goo.gl/AXJ2cz

کانال راهبرد
@RahbordChannel