در باب پوپولیسم ✔️حدود سال 84 زمانی که حرف از آمدن مرد مهرورز به میدان سیاست بود، اهل دل واژه "پوپولیسم" را به ملت معرفی کردند. هواداران از آن سو وی را "مردی از جنس" مردم می نامیدند. هرچند نگارنده به تمامی ساده زیستانی که پا به سیاست می گذارند بدبین است، ولی محمود خان اعجوبه ای بود و دل بسیاری را در مملکت آریایی- اسلامی ما ربوده بود. یادم هست زمانی مخالفان او را به لویی بناپارت تشبیه می کردند. ✔️در این یادداشت دنیای اقتصاد مفهوم پوپولیسم را مرور کوتاهی کرده و برخی ابعاد را شرح داده ام. قضیه در این حوالی البته ریشه دارتر از این حرفهاست و منحصر به یک چهره خاص نیست، اهالی سیاست ایران وقتی پول نفت به میزان کافی داشته باشند میزان توجهشان به "رعیت" البته افزایش می یابد. پوپولیسم نفتی از دوران مصدق السلطنه تا زمان کنونی جاری بوده و نفت مستقیم و غیرمستفیم نقش مهمی در وجیه المله شدن سیاسیون داشته است. ✔️یادمان نرود مقدار مناسبی از پوپولیسم نمک سیاست در همه جای دنیاست. با این حال، پوپولیسم به ویژه در جایی مثل ایران عمدتا با نوعی نوستالژی و حسرت دوران خوب گذشته همراه است، برای برانگیختن توده های مردم باید وعده تکرار یک دوران طلایی گذشته را داد، اگر سیاسیون زیادی! در مورد دوران خوب گذشته صحبت می کنند، شاید باید به آنها مشکوک شد که یک جای کارشان می لنگد. یادمان نرود "توده های مردم ذهن کرم و چنگال اژدها دارند". ✔️لینک یادداشت دنیای اقتصاد goo.gl/scW5bK کانال راهبرد @RahbordChannel

در باب پوپولیسم

✔️حدود سال 84 زمانی که حرف از آمدن مرد مهرورز به میدان سیاست بود، اهل دل واژه "پوپولیسم" را به ملت معرفی کردند. هواداران از آن سو وی را "مردی از جنس" مردم می نامیدند. هرچند نگارنده به تمامی ساده زیستانی که پا به سیاست می گذارند بدبین است، ولی محمود خان اعجوبه ای بود و دل بسیاری را در مملکت آریایی- اسلامی ما ربوده بود. یادم هست زمانی مخالفان او را به لویی بناپارت تشبیه می کردند.

✔️در این یادداشت دنیای اقتصاد مفهوم پوپولیسم را مرور کوتاهی کرده و برخی ابعاد را شرح داده ام. قضیه در این حوالی البته ریشه دارتر از این حرفهاست و منحصر به یک چهره خاص نیست، اهالی سیاست ایران وقتی پول نفت به میزان کافی داشته باشند میزان توجهشان به "رعیت" البته افزایش می یابد. پوپولیسم نفتی از دوران مصدق السلطنه تا زمان کنونی جاری بوده و نفت مستقیم و غیرمستفیم نقش مهمی در وجیه المله شدن سیاسیون داشته است.

✔️یادمان نرود مقدار مناسبی از پوپولیسم نمک سیاست در همه جای دنیاست. با این حال، پوپولیسم به ویژه در جایی مثل ایران عمدتا با نوعی نوستالژی و حسرت دوران خوب گذشته همراه است، برای برانگیختن توده های مردم باید وعده تکرار یک دوران طلایی گذشته را داد، اگر سیاسیون زیادی! در مورد دوران خوب گذشته صحبت می کنند، شاید باید به آنها مشکوک شد که یک جای کارشان می لنگد. یادمان نرود "توده های مردم ذهن کرم و چنگال اژدها دارند".

✔️لینک یادداشت دنیای اقتصاد
goo.gl/scW5bK

کانال راهبرد
@RahbordChannel