ایران چقدر کشوری امنی به حساب می آید؟ یکی از شاخص های دیگری که میزان امن بودن کشورها را می سنجد، شاخص صلح جهانی است که در سه حوزه "تعارض های داخلی و خارجی"، "امنیت و ایمنی اجتماعی" و "نظامی بودن" به موضوع می پردازد. در آخرین رده بندی، در صدر فهرست امن ترین کشورها ایسلند، دانمارک و اتریش قرار دارند و در انتها هم به ترتیب سوریه، سودان جنوبی و عراق جا دارند. در این رتبه بندی 163 کشور حضور دارند. رتبه ایران در این شاخص 133 است، از میان رقبای منطقه ای عربستان با کمی فاصله در جایگاه 129 قرار گرفته است و اسرائیل هم رتبه 144 را دارد. goo.gl/0QkT0n کانال راهبرد @RahbordChannel

ایران چقدر کشوری امنی به حساب می آید؟

یکی از شاخص های دیگری که میزان امن بودن کشورها را می سنجد، شاخص صلح جهانی است که در سه حوزه "تعارض های داخلی و خارجی"، "امنیت و ایمنی اجتماعی" و "نظامی بودن" به موضوع می پردازد.

در آخرین رده بندی، در صدر فهرست امن ترین کشورها ایسلند، دانمارک و اتریش قرار دارند و در انتها هم به ترتیب سوریه، سودان جنوبی و عراق جا دارند. در این رتبه بندی 163 کشور حضور دارند.

رتبه ایران در این شاخص 133 است، از میان رقبای منطقه ای عربستان با کمی فاصله در جایگاه 129 قرار گرفته است و اسرائیل هم رتبه 144 را دارد.

goo.gl/0QkT0n

کانال راهبرد
@RahbordChannel