راه جهنم! دوستی فرزانه نوشته بود فکر می کردم عزاداری برای رفیق فیدل تا سوم آن مرحوم بیشتر طول نکشد، ولی از قرار حواریون بنا دارند تا چهلم کار را ادامه دهند! در این یادداشت کوتاه دنیای اقتصاد سعی کرده ام نشان دهم مملکتی که معادل یک پنجم جمعیت اش فقط به امریکا مهاجرت کرده اند، به نظر نمی آید جای خوبی برای زیستن باشد! افسانه سیستم پیشرو بهداشت و سلامت کوبا را هم نباید جدی گرفت، بیشتر حاصل تصویری است که دلقک هایی مانند مایکل مور ساخته اند. منطق دو دوتا چارتاست، کشوری بالنسبه فقیر در حوالی کاراییب منابع لازم برای این کارها را ندارد. یک قلعه سلطانی خوش و آب هواست که پیشوای پیر بر اساس آرمان هایی نخ نما شده آن را اداره می کرد. بعد از این همه سیاهکاری اوباشی مانند کاسترو، چاوز و دیگر “مبارزان” آمریکای لاتین، هنوز هم کسانی هستند که پیشوای بزرگ را ستایش می کنند، شیفته "عدالت خواهی" او هستند و مبارزه با امپریالیسم را نقطه قوت آن می دانند. اگر این هواداران رمانتیک رقت انگیز را دیدید، فقط لبخند بزنید! برای کسی که تفاوت واقعیت و تخیل را نمی داند نمی توان کار زیادی کرد. 😊 لینک یادداشت دنیای اقتصاد: https://goo.gl/c3E8dQ کانال راهبرد @RahbordChannel

راه جهنم!

دوستی فرزانه نوشته بود فکر می کردم عزاداری برای رفیق فیدل تا سوم آن مرحوم بیشتر طول نکشد، ولی از قرار حواریون بنا دارند تا چهلم کار را ادامه دهند! در این یادداشت کوتاه دنیای اقتصاد سعی کرده ام نشان دهم مملکتی که معادل یک پنجم جمعیت اش فقط به امریکا مهاجرت کرده اند، به نظر نمی آید جای خوبی برای زیستن باشد!

افسانه سیستم پیشرو بهداشت و سلامت کوبا را هم نباید جدی گرفت، بیشتر حاصل تصویری است که دلقک هایی مانند مایکل مور ساخته اند. منطق دو دوتا چارتاست، کشوری بالنسبه فقیر در حوالی کاراییب منابع لازم برای این کارها را ندارد. یک قلعه سلطانی خوش و آب هواست که پیشوای پیر بر اساس آرمان هایی نخ نما شده آن را اداره می کرد.

بعد از این همه سیاهکاری اوباشی مانند کاسترو، چاوز و دیگر “مبارزان” آمریکای لاتین، هنوز هم کسانی هستند که پیشوای بزرگ را ستایش می کنند، شیفته "عدالت خواهی" او هستند و مبارزه با امپریالیسم را نقطه قوت آن می دانند. اگر این هواداران رمانتیک رقت انگیز را دیدید، فقط لبخند بزنید! برای کسی که تفاوت واقعیت و تخیل را نمی داند نمی توان کار زیادی کرد. 😊


لینک یادداشت دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/c3E8dQ

کانال راهبرد
@RahbordChannel