در باب جنگ! کسانی آرزو می کردند کاش پیش از به قدرت رسیدن هیتلر کتاب "نبرد من" او را جدی تر گرفته بودند، شاید باید کتاب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور منتخب امریکا، ژنرال مایک فلین، را دقیق تر خواند: "بسیاری از امریکایی ها فکر می کنند که "صلح" وضعیت عادی و طبیعی انسان هاست و "جنگ" ناهنجاری است که باید آن را انحراف از روال طبیعی به شمار آورد. واقعیت درست عکس این است! اگر تاریخ انسان را بخوانید، در بیشتر موارد سخن از چیزی جز جنگ نیست، انسان ها یا در حال جنگ اند یا خود را برای جنگ بعدی آماده می کنند. اما مایی که خودمان را برای جنگ بعدی آماده نکرده ایم، هنگامی که شیپور جنگ نواخته شد، غافلگیر خواهیم شد. از آنجا که بی مبالات بوده ایم و آن زمان که می شد جلوی فتنه را گرفت خوب عمل نکردیم، نبرد با دشمنانمان بسیار دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود". هدیه به اعضا: نسخه الکترونیکی کتاب در دسترس است، دوستان علاقه مند خصوصی خبر بدهند تا برایشان بفرستم. کانال راهبرد @RahbordChannel

در باب جنگ!

کسانی آرزو می کردند کاش پیش از به قدرت رسیدن هیتلر کتاب "نبرد من" او را جدی تر گرفته بودند، شاید باید کتاب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور منتخب امریکا، ژنرال مایک فلین، را دقیق تر خواند:

"بسیاری از امریکایی ها فکر می کنند که "صلح" وضعیت عادی و طبیعی انسان هاست و "جنگ" ناهنجاری است که باید آن را انحراف از روال طبیعی به شمار آورد. واقعیت درست عکس این است!

اگر تاریخ انسان را بخوانید، در بیشتر موارد سخن از چیزی جز جنگ نیست، انسان ها یا در حال جنگ اند یا خود را برای جنگ بعدی آماده می کنند. اما مایی که خودمان را برای جنگ بعدی آماده نکرده ایم، هنگامی که شیپور جنگ نواخته شد، غافلگیر خواهیم شد. از آنجا که بی مبالات بوده ایم و آن زمان که می شد جلوی فتنه را گرفت خوب عمل نکردیم، نبرد با دشمنانمان بسیار دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود".

هدیه به اعضا: نسخه الکترونیکی کتاب در دسترس است، دوستان علاقه مند خصوصی خبر بدهند تا برایشان بفرستم.


کانال راهبرد
@RahbordChannel