@rahemohajerat افرادی که صلاحیت این نوع بورسیه را نخواهند داشت : -برای افرادی که تابعیت مجارستان را دارند و یا دارای تابعیت مضاعف از این کشور می باشند . -مردان و یا زنانی که اجازه کار و یا در حال کار در کشور مجارستان هستند . -دانش آموزانی که در ادوار پاره وقت در حال تحصیل می باشند . -برای دانشگاه های دولتی که غیر مالی می باشند . @rahemohajerat

@rahemohajerat
افرادی که صلاحیت این نوع بورسیه را نخواهند داشت :
-برای افرادی که تابعیت مجارستان را دارند و یا دارای تابعیت مضاعف از این کشور می باشند .
-مردان و یا زنانی که اجازه کار و یا در حال کار در کشور مجارستان هستند .
-دانش آموزانی که در ادوار پاره وقت در حال تحصیل می باشند .
-برای دانشگاه های دولتی که غیر مالی می باشند .
@rahemohajerat