مقاطع و شرایطی که شامل حال بورسیه مجارستان برای ایزانیان می شود : 1. مطالعات کارشناسی (BA کامل و یا برنامه های کارشناسی): هر زمینه مورد علاقه 2. برنامه های کارشناسی ارشد (MA کامل و یا برنامه های کارشناسی ارشد): هر زمینه مورد علاقه 3. یک چرخه BA + برنامه MA: هر زمینه مورد علاقه 4. برنامه دکترا کامل: هر زمینه مورد علاقه 5. مطالعات پاره وقت: هر زمینه مورد علاقه @rahemohajerat

مقاطع و شرایطی که شامل حال بورسیه مجارستان برای ایزانیان می شود :
1. مطالعات کارشناسی (BA کامل و یا برنامه های کارشناسی): هر زمینه مورد علاقه
2. برنامه های کارشناسی ارشد (MA کامل و یا برنامه های کارشناسی ارشد): هر زمینه مورد علاقه
3. یک چرخه BA + برنامه MA: هر زمینه مورد علاقه
4. برنامه دکترا کامل: هر زمینه مورد علاقه
5. مطالعات پاره وقت: هر زمینه مورد علاقه
@rahemohajerat