??? وقتی این چنین پدر و مادر ها را دیدید ،ازآن ها خرید کنید. آن ها بیزینس نمی کنند، پولدارتر شوند، خرج همان روز شان را درمیارند.

???
وقتی این چنین پدر و مادر ها را دیدید ،ازآن ها خرید کنید. آن ها بیزینس نمی کنند، پولدارتر شوند، خرج همان روز شان را درمیارند.