آلیاصبور،جوان ترین پروفسوز زن آمریکا صبور در 14سالگی لیسانس و در 19سالگی دکتری خود را ازکره جنوبی دریافت کرده و اکنون در آمریکاتدریس می کند گفته می شودصبورایرانی الاصل است (https://telegram.me/rahemohajerat

آلیاصبور،جوان ترین پروفسوز زن آمریکا صبور در 14سالگی لیسانس و در 19سالگی دکتری خود را ازکره جنوبی دریافت کرده و اکنون در آمریکاتدریس می کند
گفته می شودصبورایرانی الاصل است
(https://telegram.me/rahemohajerat