دوستان خوشفکر و زحمت کش رشته ریاضی دست به کار شده اند و شرکتی برای انجام شبیه سازیهای پیشرفته به راه انداخته اند. قطعاً هرچقدر اقتصاد ما رونق بگیرد به این دست خدمات نیاز بیشتری خواهد بود. برای آشنایی شما آدرس سایت شان را معرفی می کنم http://khayyamsimulation.ir

دوستان خوشفکر و زحمت کش رشته ریاضی دست به کار شده اند و شرکتی برای انجام شبیه سازیهای پیشرفته به راه انداخته اند. قطعاً هرچقدر اقتصاد ما رونق بگیرد به این دست خدمات نیاز بیشتری خواهد بود. برای آشنایی شما آدرس سایت شان را معرفی می کنم http://khayyamsimulation.ir