دوستان سلام بنا به دعوت گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه ساعت 11 تا 1 در این دانشگاه سخنرانی خواهم داشت موضوع سخنرانی تحلیل اقتصادی پدیده های اجتماعی است و به عنوان مثال موضوع قانون لزوم رضایت مرد برای سفر زن را از منظر اقتصادی به تفصیل تحلیل خواهم کرد و نشان خواهم داد نتایجی که از یک مدل اقتصادی استخراج می شود می تواند کاملا خلاف شهود عمومی و انتظار اولیه باشد

دوستان سلام بنا به دعوت گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه ساعت 11 تا 1 در این دانشگاه سخنرانی خواهم داشت موضوع سخنرانی تحلیل اقتصادی پدیده های اجتماعی است و به عنوان مثال موضوع قانون لزوم رضایت مرد برای سفر زن را از منظر اقتصادی به تفصیل تحلیل خواهم کرد و نشان خواهم داد نتایجی که از یک مدل اقتصادی استخراج می شود می تواند کاملا خلاف شهود عمومی و انتظار اولیه باشد