پنج هزار پناهجوی کودک در آلمان ناپدید شده‌اند... پنج هزار کفش و سیب زمینی و کالا نه .. پنج هزار کودک... @iransociology

پنج هزار پناهجوی کودک در آلمان ناپدید شده‌اند... پنج هزار کفش و سیب زمینی و کالا نه ..  پنج هزار کودک... @iransociology
پنج هزار پناهجوی کودک در آلمان ناپدید شده‌اند... پنج هزار کفش و سیب زمینی و کالا نه .. پنج هزار کودک... @iransociology