اقتصاد تعطیلات علی سرزعیم منتشره در رزونامه جهان صنعت به تاریخ 13 اسفند 1393 چندی است که زمزمه افزایش روزهای تعطیل یعنی تعطیل کردن رسمی پنجشنبه مطرح می‌شود. پیش از آنکه به موافقت یا مخالفت با این طرح بپردازیم باید همگان را به این نکته دعوت نمود تا مسئله به شکل درست تعریف شود. اگر قرار باشد یک روز تعطیل اضافه شود باید همانند کشورهای عربی، روز شنبه اضافه شود تا از همگرایی و همسویی روند کاری داخل و خارج از کشور کاسته نشود. عدم همپوشانی تعطیلات در ایران و خارج از ایران روز به روز زحمت و دردسر بیشتری برای ایرانیان و مبادلات آنها ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران سرعت زیادی در همگرایی با جهان خارج دارد، حرکت به سمت تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه یک گام اشتباه خواهد بود. تعطیل کردن یک روز دیگر از ساعات کار خواهد کاست و این امر تنها وقتی توجیه دارد که بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. در واقع به جای تکیه بر تعداد ساعات کار، باید بر بهره‌وری نیروی کار تمرکز کرد. هم اکنون در ادارات کشور مشکل بیکاری پنهان وجود دارد که معنای آن این است که نیروی کار اگرچه رسما شاغل هستند اما به اندازه کافی کار نمی‌کنند و هنجارها و قواعد بازار کار مانع از آن می‌شود تا بخشی از نیروی کار اخراج شوند. اصلاح نظام انگیزشی در سطح اقتصاد کلان و واردات تکنولوژی دو عاملی هستند که زمینه بهبود بهره‌وری را فراهم می‌کنند. حذف تحریم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی زمینه بهبود بهره‌وری را فراهم خواهند ساخت. یک توجیه که برای افزایش تعطیلات مطرح شده، افزایش سفرهاست. این نکته اگرچه نکته درستی است اما به شکل نادرستی مطرح شده است. به جای اینکه تعطیلات روزهای هفته را برای افزایش سفر، افزایش دهیم باید سعی کرد تا روزهای بین تعطیلات را تعطیل نمود تا امکان سفر بیشتر شود. بسیاری از افراد گمان می‌کنند هر اقدامی که دولت قبل می‌کرد لزوما اشتباه بود اما این این اقدام دولت قبل از جمله مواردی است که می‌توان از آن دفاع کرد. تعطیل کردن یک روز کاری اگرچه موجب کاهش تولید می‌شود اما در عین حال تقاضا برای خدمات مرتبط با گردشگری و رستوران و تفریحات را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه فقر و بیکاری در شهرستانها شدیدتر از تهران است این قبیل اقدامات به کاهش فقر و کاهش بیکاری در شهرستان‌ها کمک شایانی می‌کند. حداکثر می‌توان این قاعده را بر جای گذاشت که اگر یک روز بین دو تعطیلی، تعطیل شد یک روز خاص از یک پنجشنبه در آینده به عنوان روز کاری تعریف شود تا جبران مافات گردد. https://telegram.me/ali_sarzaeem

اقتصاد تعطیلات
علی سرزعیم
منتشره در رزونامه جهان صنعت به تاریخ 13 اسفند 1393
چندی است که زمزمه افزایش روزهای تعطیل یعنی تعطیل کردن رسمی پنجشنبه مطرح می‌شود. پیش از آنکه به موافقت یا مخالفت با این طرح بپردازیم باید همگان را به این نکته دعوت نمود تا مسئله به شکل درست تعریف شود. اگر قرار باشد یک روز تعطیل اضافه شود باید همانند کشورهای عربی، روز شنبه اضافه شود تا از همگرایی و همسویی روند کاری داخل و خارج از کشور کاسته نشود. عدم همپوشانی تعطیلات در ایران و خارج از ایران روز به روز زحمت و دردسر بیشتری برای ایرانیان و مبادلات آنها ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران سرعت زیادی در همگرایی با جهان خارج دارد، حرکت به سمت تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه یک گام اشتباه خواهد بود.
تعطیل کردن یک روز دیگر از ساعات کار خواهد کاست و این امر تنها وقتی توجیه دارد که بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. در واقع به جای تکیه بر تعداد ساعات کار، باید بر بهره‌وری نیروی کار تمرکز کرد. هم اکنون در ادارات کشور مشکل بیکاری پنهان وجود دارد که معنای آن این است که نیروی کار اگرچه رسما شاغل هستند اما به اندازه کافی کار نمی‌کنند و هنجارها و قواعد بازار کار مانع از آن می‌شود تا بخشی از نیروی کار اخراج شوند. اصلاح نظام انگیزشی در سطح اقتصاد کلان و واردات تکنولوژی دو عاملی هستند که زمینه بهبود بهره‌وری را فراهم می‌کنند. حذف تحریم و اصلاح سیاست‌های اقتصادی زمینه بهبود بهره‌وری را فراهم خواهند ساخت.
یک توجیه که برای افزایش تعطیلات مطرح شده، افزایش سفرهاست. این نکته اگرچه نکته درستی است اما به شکل نادرستی مطرح شده است. به جای اینکه تعطیلات روزهای هفته را برای افزایش سفر، افزایش دهیم باید سعی کرد تا روزهای بین تعطیلات را تعطیل نمود تا امکان سفر بیشتر شود. بسیاری از افراد گمان می‌کنند هر اقدامی که دولت قبل می‌کرد لزوما اشتباه بود اما این این اقدام دولت قبل از جمله مواردی است که می‌توان از آن دفاع کرد. تعطیل کردن یک روز کاری اگرچه موجب کاهش تولید می‌شود اما در عین حال تقاضا برای خدمات مرتبط با گردشگری و رستوران و تفریحات را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه فقر و بیکاری در شهرستانها شدیدتر از تهران است این قبیل اقدامات به کاهش فقر و کاهش بیکاری در شهرستان‌ها کمک شایانی می‌کند. حداکثر می‌توان این قاعده را بر جای گذاشت که اگر یک روز بین دو تعطیلی، تعطیل شد یک روز خاص از یک پنجشنبه در آینده به عنوان روز کاری تعریف شود تا جبران مافات گردد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem