به اعتقاد اینجانب، طرح تحول نظام سلامت در این دولت ویژگی‌های منفی طرح مسکن مهر و اعطای فراگیر یارانه را همزمان دارد. از یک سو همانند طرح اعطای یارانه نقدی فراگیر است به این معنی که ابتدا به همه یارانه داده شد حال کنار گذاشتن اغنیا از این طرح برای دولت یک گرفتاری شده است. در دولت قبل هم ابتدا تصور می‌شد بودجه یارانه آنقدر زیاد هست که کفاف همه جامعه را بدهد اما دیرزمانی نگذشت که کفگیر دولت به ته دیگ خورد. الان نیز وزارت بهداشت فکر میکند که روی منابع ناتمامی ایستاده و می‌تواند اینگونه سخاوتمندانه بذل و بخشش نماید اما قطعا دیری نخواهد گذشت که هزینه‌های این طرح بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. در آن شرایط خارج کردن اغنیا کاری به غایت دشوار خواهد بود. طرح تحول سلامت از یک جهت دیگر نیز شبیه مسکن مهر است به این معنی که وقتی شروع شود چنان حمایت اجتماعی از آن ایجاد می‌شود که هرچند غلط باشد دولت‌های بعد نمی‌توانند آن را کنار بگذارند و مجبور می‌شوند به اکراه آن را ادامه دهند کمااینکه وزیر راه و شهرسازی فعلی مکرر عنوان می‌دارد که علی رغم میل باطنی ناگزیر از تداوم پروژه مسکن مهر است. نهایتا اینکه باید توجه داشت اقتصاد و بودجه مثل طناب می‌ماند نه کش. اگر یک سمت کشیده شود، سمت دیگر جابجا خواهد شد ولی کش نخواهد آمد. اگر در بودجه درمان هزینه‌ها را زیاد کنیم، ناگزیر از جاهای دیگر باید بزنیم و معلوم نیست که حذف بودجه بخش‌های دیگر برای تامین هزینه درمانی اقشار ثروتمند سیاست بخردانه‌ای باشد. https://telegram.me/ali_sarzaeem

به اعتقاد اینجانب، طرح تحول نظام سلامت در این دولت ویژگی‌های منفی طرح مسکن مهر و اعطای فراگیر یارانه را همزمان دارد. از یک سو همانند طرح اعطای یارانه نقدی فراگیر است به این معنی که ابتدا به همه یارانه داده شد حال کنار گذاشتن اغنیا از این طرح برای دولت یک گرفتاری شده است. در دولت قبل هم ابتدا تصور می‌شد بودجه یارانه آنقدر زیاد هست که کفاف همه جامعه را بدهد اما دیرزمانی نگذشت که کفگیر دولت به ته دیگ خورد. الان نیز وزارت بهداشت فکر میکند که روی منابع ناتمامی ایستاده و می‌تواند اینگونه سخاوتمندانه بذل و بخشش نماید اما قطعا دیری نخواهد گذشت که هزینه‌های این طرح بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. در آن شرایط خارج کردن اغنیا کاری به غایت دشوار خواهد بود. طرح تحول سلامت از یک جهت دیگر نیز شبیه مسکن مهر است به این معنی که وقتی شروع شود چنان حمایت اجتماعی از آن ایجاد می‌شود که هرچند غلط باشد دولت‌های بعد نمی‌توانند آن را کنار بگذارند و مجبور می‌شوند به اکراه آن را ادامه دهند کمااینکه وزیر راه و شهرسازی فعلی مکرر عنوان می‌دارد که علی رغم میل باطنی ناگزیر از تداوم پروژه مسکن مهر است.
نهایتا اینکه باید توجه داشت اقتصاد و بودجه مثل طناب می‌ماند نه کش. اگر یک سمت کشیده شود، سمت دیگر جابجا خواهد شد ولی کش نخواهد آمد. اگر در بودجه درمان هزینه‌ها را زیاد کنیم، ناگزیر از جاهای دیگر باید بزنیم و معلوم نیست که حذف بودجه بخش‌های دیگر برای تامین هزینه درمانی اقشار ثروتمند سیاست بخردانه‌ای باشد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem