راه حل دوم که مبتنی بر منطق اقتصادی است به این صورت است که دولت در ابتدا اعلام می‌کند صرفا 200 هزار فرصت فروش سربازی در یک قیمت بالا مثلا 50 میلیون وجود دارد و بیش از آن نیاز مالی اش منتفی خواهد شد و یک بازه زمانی برای این امر اعلام می‌نماید. در این فاصله کسانی که خرید سربازی و رفع مشکل غایب بودنشان برایشان ارزشی بیش از 50 میلیون دارد داوطلب شده و اقدام به خرید سربازی می‌کنند. به واقع به احتمال زیاد افراد ثروتمند یا کسانی که در موقعیت شغلی خوبی قرار دارند و هزینه فرصت بالایی دارند زودتر داوطلب می‌شوند. در این مدت هر تعداد که مراجعه کردند فارغ از تعداد اعلام شده ثبت نام صورت خواهد گرفت و به آنها سربازی فروخته خواهد شد. پس از مدتی دولت اعلام می‌کند به دلیل کاهش قیمت نفت تصمیم گرفته شد تا بازهم سربازی به قیمت کمتر مثلا 30 میلیون تومان فروخته شود. در این حالت کسانی که در سطح درآمدی پایین تری قرار داشتند اما قادر به خرید سربازی در عدد 50 میلیون تومان نبودند داوطلب خواهند شد. طبیعی است که آنها وسوسه می شوند که آیا دولت در نوبت سومی اقدام به فروش سربازی در نرخ پایین تر خواهد کرد یا نه. آنها که ریسک گریزتر هستند یا وضع درآمدی شان نسبتا بهتر است این نوبت به این جمع‌بندی می رسند که اقدام به خرید سربازی کنند. دولت می‌تواند در نوبت سوم اقدام به فروش سربازی در نرخ پایین‌ تری کند تا غایبین فراری فقیر نیز بتوانند اقدام به خرید سربازی نمایند. طبیعی است که می‌توان به شکل مکمل از تمهیداتی نظیر تقسیط مبلغ سربازی استفاده کرد تا به اقشار فقیر در خرید خدمت سربازی کمک نمود. با این روش درآمد دولت از محل فروش سربازی حداکثر می‌شود و دولت می‌تواند بخش زیادی از مازاد مصرف‌کننده را از آن خود سازد. https://telegram.me/ali_sarzaeem

راه حل دوم که مبتنی بر منطق اقتصادی است به این صورت است که دولت در ابتدا اعلام می‌کند صرفا 200 هزار فرصت فروش سربازی در یک قیمت بالا مثلا 50 میلیون وجود دارد و بیش از آن نیاز مالی اش منتفی خواهد شد و یک بازه زمانی برای این امر اعلام می‌نماید. در این فاصله کسانی که خرید سربازی و رفع مشکل غایب بودنشان برایشان ارزشی بیش از 50 میلیون دارد داوطلب شده و اقدام به خرید سربازی می‌کنند. به واقع به احتمال زیاد افراد ثروتمند یا کسانی که در موقعیت شغلی خوبی قرار دارند و هزینه فرصت بالایی دارند زودتر داوطلب می‌شوند. در این مدت هر تعداد که مراجعه کردند فارغ از تعداد اعلام شده ثبت نام صورت خواهد گرفت و به آنها سربازی فروخته خواهد شد. پس از مدتی دولت اعلام می‌کند به دلیل کاهش قیمت نفت تصمیم گرفته شد تا بازهم سربازی به قیمت کمتر مثلا 30 میلیون تومان فروخته شود. در این حالت کسانی که در سطح درآمدی پایین تری قرار داشتند اما قادر به خرید سربازی در عدد 50 میلیون تومان نبودند داوطلب خواهند شد. طبیعی است که آنها وسوسه می شوند که آیا دولت در نوبت سومی اقدام به فروش سربازی در نرخ پایین تر خواهد کرد یا نه. آنها که ریسک گریزتر هستند یا وضع درآمدی شان نسبتا بهتر است این نوبت به این جمع‌بندی می رسند که اقدام به خرید سربازی کنند. دولت می‌تواند در نوبت سوم اقدام به فروش سربازی در نرخ پایین‌ تری کند تا غایبین فراری فقیر نیز بتوانند اقدام به خرید سربازی نمایند. طبیعی است که می‌توان به شکل مکمل از تمهیداتی نظیر تقسیط مبلغ سربازی استفاده کرد تا به اقشار فقیر در خرید خدمت سربازی کمک نمود.
با این روش درآمد دولت از محل فروش سربازی حداکثر می‌شود و دولت می‌تواند بخش زیادی از مازاد مصرف‌کننده را از آن خود سازد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem